روند پیشرفت طرح های توسعه منابع آب استان بوشهر مطلوب است

معاون مهندسی و تجهیز منابع مالی حوضه آبریز رودخانه زهره – جراحی و حوضه‌های جنوبی کشور در بازدید سه روزه از طرح‌های توسعه منابع آب استان بوشهر، آخرین وضعیت پروژه‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

عباس جنگی مرنی معاون مهندسی حوضه های آبریز جنوب کشور از آخرین وضعیت احداث طرح های توسعه اولویت دار وزارت نیرو در استان بوشهر بازدید و برنامه تکمیل اجرای این پروژه‌ها را به طور میدانی بررسی کرد.

وی با تاکید بر اهمیت طرح های استان بوشهر از جمله سدهای دالکی، باهوش، باغان، دشت پلنگ و شبکه آبیاری و زهکشی سد رییسعلی دلواری و دالکی-کلل در پیشرفت و توسعه پایدار منطقه، بر تسریع در اجرای آنها تاکید کرد و از تلاش‌های انجام شده در این طرحها تشکر و قدردانی نمود.

در این بازدیدها، اقدامات انجام شده برای احداث طرح های توسعه منابع آب تشریح شد و برنامه های آتی برای تکمیل ساخت و بهره برداری این طرح ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

کد خبر: 985
  تاریخ خبر : 14 شهریور 1402
 روابط
 219