کاهش 47 درصدی بارندگی استان بوشهر در سال آبی اخیر

مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: در سال آبی اخیر شاهد کاهش شدید بارندگی نسبت به سال ماقبل بوده ایم و این مسئله فشار زیادی به منابع آب سطحی و زیرزمینی استان وارد خواهد کرد.

امید آزادی جو اظهار کرد: میانگین بارش استان بوشهر در سال آبی 1400-1399 معادل 208 میلیمتر و در سال آبی 1399-1398 نیز 379 میلیمتر ثبت شده است. این در حالی است که آمار میانگین بارندگی بلند مدت استان 255 میلیمتر است.

وی افزود: ارقام فوق نشان دهنده کاهش بارندگی سال آبی 1400-1399 نسبت به سال ماقبل آن (1399-1398) به میزان 47 درصد و میانگین بلندمدت به میزان 18 درصد است که نشان می دهد استان بوشهر به دنبال ترسالی 99-1398، یک سالِ فوق العاده خشک را پشت سر گذاشته است.

مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهرگفت: میانگین بارش در شمال استان 259.5 و در جنوب استان 132.4 میلیمتر ثبت شده که از پراکندگی مناسبی در سطح استان برخوردار نبوده است.

آزادی جو بیان کرد : عمده بارش های سال آبی گذشته (1399-1400) در مناطق شمالی استان بوده است به طوری که 9 ایستگاه، بارش بیش از 300 میلیمتر را ثبت کرده اند. امام در مناطق جنوبی استان اکثر ایستگاه آماری کمتر از 200 میلیمتر داشته اند.

وی با اشاره به مناطق دارای بیشتری و کمترین میزان بارندگی اظهار کرد: بیشترین میزان بارندگی با حجم 393.5 میلیمتر مربوط به ایستگاه جره بالا بوده و کمترین بارندگی در سال آبی گذشته را نیز ایستگاه دیر با 40.5 میلیمتر به خود اختصاص داده است.

کد خبر: 790
  تاریخ خبر : 21 مهر 1400
  آخرین به‌روزرسانی : 21 مهر 1400
 روابط
 877